ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ Myanmar Tourism Master Plan ေရးဆြဲေရး ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္မွာၾကား။ Myanmar Hospitality & Tourism Conference (2013) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

(ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ – ၂၈ ရက္)

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၆)ရက္ေန႕ ေန႕လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ကန္ေတာ္ႀကီး ပဲေလ့စ္ဟိုတယ္သို႕ ေရာက္ရိွ ၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး Myanmar Tourism Master Plan ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ ၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ J-V ဟိုတယ္ႏွင့္ FDI ဟိုတယ္ မ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ား မွာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၇) ရက္ေန႕ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆူးေလဘုရားလမ္းရိွ Traders Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ Myanmar Hospitality & Tourism Conference (2013) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကား ေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါ Conference တြင္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ဟိုတယ္စီမံကိန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမွ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ႏုိင္ေသာ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား ႏွင့္ အသစ္ထြက္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား၊ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား စသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားအား အျပန္အလွန္ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

          အဆိုပါ Conference ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၿပီး Conference အား ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၇)၊ (၂၈) ရက္ေန႕ မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>