ျမန္မာႏိုင္ငံလူမႈအဖြဲ႕အစည္း အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေရးဆြဲေရး ကြန္ဖရင့္ (Conference on Policy for Community Involvement in Tourism in Myanmar ) အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

(ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၁၅ ရက္)

        ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Hanns Seidel Foundation ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူမႈအဖြဲ႕အစည္း အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေရးဆြဲေရး ကြန္ဖရင့္ (Conference on Policy for Community Involvement in Tourism in Myanmar)ကို ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရံုးအမွတ္(၃၃)၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

          ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုအခ်ိန္အခါသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ ပိုမိုေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိလာေသာ္လည္း တစ္ဖက္က စိမ္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေသာ ဟုိတယ္အခန္းမ်ားလံုေလာက္မႈရွိရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေကာင္းရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ဟုိတယ္အခန္းခႏႈန္းထားမ်ား မွ်တရန္လိုအပ္ျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း တစ္ဖက္မွျဖည့္ု ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္အခန္းခေစ်းႏႈန္းမ်ား ၾကီးျမင့္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေစ်းကြက္ သေဘာသဘာ၀အရ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းမႈ ညီညြတ္မွ်တသြားပါက အခန္းခေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသျဖင့္ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို နည္းႏိုင္ သမွ် ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုသျဖင့္ ယေန႔ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သိရွိ ထားသင့္ေသာ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းမွ တဆင့္ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အေျခခံေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္၍  တက္ေရာက္လာၾကေသာ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြး အၾကံျပဳေပးေစလိုပါေၾကာင္း မွာၾကား သည္။

    အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အနက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF)ႏွင့္၄င္း၏လက္ေအာက္ခံအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ဇုန္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကသည္။

          ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္သိန္းကို နွင့္ Hanns Seidel Foundation မွ ဌာေနဒါရိုက္တာျဖစ္သူ Mr. Achim Munz တို႔မွ အဖြင့္ အမွာစကားမ်ား အသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ Hanns Seidel Foundation မွ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ Mr. Nicole Haeusler မွ ရန္ကုန္၊ ပုဂံ၊ က်ိဳင္းတံု၊ အင္းေလးႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ တို႔တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အသီးသီးမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလာဒ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း ပါ၀င္ လာျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား၊ စိမ္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရလာဒ္မ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။       အဆိုပါကြန္ဖရင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဓိကခရီးသြားထြက္ကုန္ မ်ားျဖစ္ေသာ သဘာ၀ အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာႏွင့္ ျမစ္တြင္းသြားလာမႈကိုအေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရာ၌ မူ၀ါဒမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သိရွိရသည္။

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>