Latest News
ubein

16.9.2014-news-photo 1

16.9.2014-news-photo 2

(ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၆)
    ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၂) ရက္ေန႕မွ (၂၉) ရက္ေန႕အထိ အိမ္ရွင္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္လက္ခံက်င္းပမည့္ (၃၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္-၂၀၁၅ က်င္းပေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကို  (၁၆.၉.၂၀၁၄) ရက္ေန႕ နံနက္ ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏသီရိဟိုတယ္ဇုန္ရွိ Royal ACE Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဟိုတယ္ ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕သို႕ ၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္ဖိုရမ္ကို အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပရန္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကတည္းက အလွည့္က်ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ လက္ခံက်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပဲ ယခု လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွသာလွ်င္ (၃၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္ကုိ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပရန္ ျပန္လည္အလွည့္က်ေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (၁) ႏွင့္ (၂) တို႕တြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေ၀စည္တြဲလ်က္ညီ အာဆီယံ အသိုက္အ၀န္းဆီ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္အေရာက္လွမ္းခ်ီ” ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေပါင္း (၅၁) ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆင္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အာဆီယံျပပြဲျပသသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွခရီးစဥ္၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္း မီဒီယာအဖြဲ႕မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအပါအ၀င္ တက္ေရာက္မည့္   ဦးေရ (၁၅၀၀) ေက်ာ္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုက်င္းပမည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမွင့္တင္ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ အထူးအခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသည္ေရာက္ရိွမႈမွာ (၁.၈) သန္းေက်ာ္ၿပီျဖစ္ရာ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ (၃) သန္းေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္အတူ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ား ေလ်ာ့ နည္းႏုိင္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး “တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒ” ႏွင့္ “ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးမူ၀ါဒ” မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံျခား သားဧည့္သည္မ်ား  ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္အတြင္း ေဒသခံလူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျပဳမႈေနထုိင္လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ (Dos & Don’ts for Tourists) စာအုပ္ မ်ားကိုလည္း ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီထားၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ (၆) ခုပါ၀င္သည့္ “ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းပင္မစီမံကိန္း ၂၀၁၃-၂၀၂၀”ကို ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
    ဆက္လက္၍ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖုိရမ္- ၂၀၁၅ က်င္းပေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ တာ၀န္ခံ Mr.Jason Ng (Executive Director, MP Singapore) မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖုိရမ္က်င္းပေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားမႈမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။ ၄င္းေနာက္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖုိရမ္-၂၀၁၅ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိကပံ့ပိုးကူညီေပးၾကေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ CB Bank, KBZ Group, Htoo Group, Max Hotels Group, Golden Myanmar Air Lines ႏွင့္ PICO Art International တုိ႔၏ တာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈစာခၽြန္လႊာကို ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီး၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကၿပီး စုေပါင္းအမွတ္တရ ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးၾကပါသည္။ ထုိ႕ ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕မ်ားမွ သိရိွလုိသည္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ထြန္း၊ ေဒါက္တာတင္ေအာင္လင္း (Myanmar Venture Group, Chief Executive) ႏွင့္ Mr.Jason Ng (Executive Director, MP Singapore) တုိ႔မွ အသီးသီးျပန္လည္ရွင္း လင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

16-9-2014

    မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္သည္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏသီရိဟုိတယ္ဇုန္ရိွ Hotel Max ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Bangkok Airways မွ Thailand Convention & Exhibition Bureau၊ Bangkok Hospital တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ “ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ ရာ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ျပပြဲမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ေရး” တုိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။
    ဆက္လက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E Pisanu Suvanajata မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး Bangkok Airways ၊Thailand Convension & Exhibition Bureau ႏွင့္ Bangkok Hospital တို႕၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ မိတ္ဆက္အခမ္းအနားက်င္းပရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေျပာၾကားကာ စုေပါင္းအမွတ္တရဓာတ္ပံုရိုက္ကူးၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၏ သိရွိလိုသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအေပၚ က႑အလိုက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ကာ အခမ္းအနားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

15.9.2014-news

(ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ-၁၅ရက္)
    ခရီးစဥ္ေဒသအသီးသီးတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီျဖင့္ စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရံုးအမွတ္ (၃၃)၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်ာက္စိမ္းစုေပါင္းခန္းမ၌ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း” အခမ္းအနားသို႕ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႕ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းအခမ္းအနားအား တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ခရီးစဥ္ေဒသအသီးသီးတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္လာေစရန္၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကိုသိရွိၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားအေပၚ ေပါင္းစပ္ညွိႏွႈိင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ပင္ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ကို ဒုတိယ သမၼတတစ္ဦးျဖင့္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို သိရွိႏိုင္ေစေရးတို႕အတြက္ရည္ရြယ္က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ (၇) ရပ္တြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ “ခရီးသြားလုပ္ငန္း”က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ႏိုင္ေစရန္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိက အသင္း အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးက ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း လုပ္ ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းက႑ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ သစ္မတိုင္မီ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ၀န္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာေပါင္း (၆၇၇) လံုး၊ အခန္းေပါင္း (၂၂၃၇၃) ခန္းသာ ရွိခဲ့ရာမွ ယေန႕ဆိုလွ်င္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုရိပ္သာေပါင္း (၁၀၅၅) လံုး၊ အခန္းေပါင္း (၄၀၈၂၆) ခန္းအထိ တိုးတက္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ ၿပီျဖစ္ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈ အေျခ အေန တုိးတက္မႈအပိုင္းတြင္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္ စုစုေပါင္း (၀.၇၉) သန္းသာရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ (၁.၀၆) သန္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ (၂.၀၄) သန္း စသည္ျဖင့္ သိသိသာသာ တုိးတက္၀င္ေရာက္ခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္၀က္စာရင္းတြင္ (၁.၆) သန္းအထိ ရိွေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း တြင္ ခရီးသည္ (၃) သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္လာ သည္ႏွင့္အမွ် ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လည္း “တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒ” (Responsible Tourism Policy)၊ “ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး မူ၀ါဒ” (Policy on Community Involvement in Tourism) မ်ား အျပင္ “ခရီးသည္မ်ားမွ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား” (Dos & Don’ts for Tourists) စာေစာင္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑စနစ္တက်နဲ႔ ေရရွည္ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ ရြယ္ၿပီးမဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္(၆)ခုႏွင့္ကာလတုိ၊ကာလရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္စီမံကိန္း(၃၈)ခုပါ၀င္သည့္“ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းပင္မစီမံကိန္း၂၀၁၃၂၀၂၀(MyanmarTourismMasterPlan2013-2020)ကိုလည္း ျပည္ပအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။
    ထုိ႔ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔မွ (၂၉) ရက္ေန႔ အထိ  “အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္ -၂၀၁၅” (ASEAN Tourism Forum -2015) ကို စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ လက္ခံ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑သည္ ျပည္သူ လူထု၏ လူမႈ အက်ဳိးစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္ သျဖင့္ ပါ၀င္ ဆက္ ႏြယ္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအားလံုး၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ေဒသ တြင္းရွိႏွင့္ ၿပီးျဖစ္ သည့္ ေရေျမေတာေတာင္သဘာ၀အလွအပမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား အစရိွသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာအသံုးခ်သြားရန္  လိုအပ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္းႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္တို႕မွ ဦးစီးဌာန အလိုက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည့္ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါသည္။

    ထို႕ေနာက္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑ကိုတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည့္၀န္ႀကီးမ်ားမွမိမိတို႕ေဒသအလိုက္လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္လ်ာထားမႈ အစီအစဥ္အမံမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ပံ့ပိုးကူညီေပးေစလုိသည့္အေျခအေနမ်ားအား အလွည့္က်ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ၾကပါသည္။
    ၄င္းေနာက္ အခမ္းအနားသို႕တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ နယ္လုပ္ငန္းခြဲ ရံုးတာ၀န္ခံအရာထမ္းမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းအႀကံျပဳေဆြးေႏြး ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္မွ လိုအပ္သည္မ်ား ညွိႏိႈင္းျဖည့္ဆည္း ေပးခဲ့ကာ အခမ္းအနားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

Main Menu

Useful Myanmar Phrases

Auspicious to you all
Mingalar Bad


How are you?
nei kaun: ye. la:


Good morning
mingala nan ne khin: ba


Good evening
kaun: tho: nya. nei khin: ba


Good night/Good Bye
thwa: bi


Thank you
kyei: zu: tin ba de


Thank you very much
kyei: zu: amya: gyi: tin ba de


I cannot speak Myanmar
Myanmar lo matat' bu:


Do you understand?
khamya: na: le tha la:


May I take a photograph?
da' poun yai' lo. ya. mala:


May I use the telephone?
te li hpon: thoun: lo. ya. ma. la:


Where is the restroom?
ein tha be ma shi. tha le:


How much?
be lau' le:


What's that?
e: da ba le:


Very expensive
zei: mya: de


See you again
noun gya. thei: da paw.


Please to meet you.
twei. ya. da wan: tha ba de


Good luck
kan kaun: ba zei


Sorry
sel' mashi ba ne.


Excuse me
thi: khan ba


It's all right.
ya ba de


Yes (Male)
hou' ke khin bya.


Yes (Female)
hou' ke shin.


No
hin. in:


Really?
da ge la:


It's impossible.
ma hpyi' nain bu:


Possibly
hpyi' nain ba de


I beg your pardon (Male)
khin mya (?)


I beg your pardon (Male)
Shin (?)


Can I help you?
ku nyi ba ya. zei


Help!
kegya. ba oun:


Beautifull
hla. lai' ta


I want...
...gyin de


Directions

I want to go...
... go thwa: gyin ba de


Where is...?
...be na: ma le:


Turn left
be be cho:


Turn right
nya be cho:


Straight ahead
te, de. thwa: ba


Stop here
dima ya' ba


Slow down
hpyei: byei:


Be careful
tha di: hta: ba


Be careful, don't drive too fast
tha di: hta: ba: phyie: byei: maun:


Turn back
pyan hie:


Turn back
pyan hie:


How much do I owe you?
be lau' kya. tha le:


Keep the change
maan: ne. daw


Places

Airport
lei zei


Bus Station
ba saka: hma' tain


Railway Station
buda youn


Hotel
hou te


Embassy
than youn:


Hospital
hsei: youn


Clinic
hsei: gan:


Police Station
ye: sa khan:


Post Office
sa dai


Market
zei:


River Boat jetty
thin: baw: zei'


Guest house
e. yei' tha


Restaurant
sa: thau' hsain


Travel Related Links

Association of Southeast Asia NationsASEAN
Association of Southeast Asia Nations
www.aseansec.org


Association of Southeast Asia NationsASEAN
Association of Sou<<4R543W90-=98theast Asia Nations
www.aseansec.org

Pacific Asia Travel AssociationPacific Asia Travel Association
http://www.pata.org/

Myanmar Hotelier Association
Myanmar Hotelier Association

http://www.myanmarhotelier.org  MTFMyanmar Tourism Federation
  http://www.myanmar.travel/

Search Our Site

Contact Us

Address Information

Building No. (33), Nay Pyi Taw, Union of Myanmar.
Union of Myanmar.

Information

Tel: 95 67 406129, 406130,
406460, 406244
www.myanmartourism.org

Contact Us

mo.moht@mptmail.net.mm
mohtmail@gmail.com
director.information.moht@gmail.com

Connect With Us

 

mobile app

Please download here

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms