Latest News
ubein

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္


၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း ၁၁ ရက္
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္)

 

 

၁။    မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္ရွိ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ အဂၤလိပ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တရား႐ုံးအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး လိုအပ္ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ (၂-၁၀-၁၉၈၂)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ဟိုတယ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ နိုင္ငံပိုင္သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အဦမ်ားသဖြယ္ တည္ရွိေနပါသည္။

 

၂။    နိုင္ငံပိုင္ဟိုတယ္မ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာကာလတြင္ နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္ကိုလည္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ရာ The National Trading Co., Ltd မွ၎တို႔အဆိုျပဳတင္ျပသည့္ ေဈးျဖင့္ပင္ ငွားရမ္းခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ဟိုတယ္ငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ကို (၆-၈-၂၀၁၃)ရက္ေန႔တြင္ The National Trading Co., Ltd ကိုယ္စား အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ၊ ဦးေမာင္စိန္ ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ညြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ ပါသည္။

 

၃။    ကုမၸဏီသည္ လစဥ္ငွားရမ္းခမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွစတင္၍ ပုံမွန္ေပးသြင္းနိုင္ ခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကပင္ ငွားရမ္းခေႂကြးက်န္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေႂကြးက်န္မ်ားကို ေက်လည္ေအာင္ေပးဆပ္နိုင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ငွားရမ္းခကိုသာ Review ျပဳလုပ္ ေပးရန္ တစိုက္မတ္မတ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

 

၄။    ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ၊ ေပးသြင္းရမည့္ ေႂကြးက်န္မ်ားကို ေပးသြင္းၿပီးမွသာ Review ျပဳလုပ္ေရးကိစၥကို ဆက္လက္တင္ၿပ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ငွားရမ္းထားသူကုမၸဏီအေနျဖင့္ အေႂကြးမ်ား ေက်လည္ေအာင္ ေပးဆပ္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္မွရရန္ရွိသည့္  ငွားရမ္းခေႂကြးက်န္မ်ားကို  ယေန႔အထိ  စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတာင္းခံလၽွက္ရွိပါသည္။  အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသို႔ အစီရင္ခံတင္ၿပ ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုလည္း ရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။


၅။    ဟိုတယ္ငွားရမ္းသူအေနျဖင့္ ဟိုတယ္အား ငွားရမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရးကိုသာ ဦးစားေပး၍ မည္သူကမၽွတိုက္တြန္းျခင္း၊ အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ ညႇိႏွိုင္းျခင္း၊ အလ်ဥ္းမရွိပဲ ကိုယ္တိုင္လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ငွားရမ္းခေစ်းႏႈန္းကို အဆိုျပဳတင္ၿပ ငွားရမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လစဥ္ငွားရမ္းခမ်ားကို လက္ေတြ႕ေပးသြင္းရမည့္အခ်ိန္တြင္ ဟိုတယ္ငွားရမ္းသူအေနျဖင့္ ေက်လည္ ေအာင္ ေပးသြင္းျခင္းမရွိပဲ၊ ငွားရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ား အလြန္မ်ားျပားေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကိုဖုံးကြယ္၍ ဝန္ႀကီးဌာနအေပၚအျပစ္ပုံခ်ေျပာဆိုျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ေပးနိုင္မည္ဟု ၎ယူဆေသာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဌာနမ်ားသို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းမ်ားအျပင္ ဤ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးအကဲမ်ားကိုလည္း စြပ္စြဲပုတ္ခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။

၆။    အဆိုပါ တင္ျပခ်က္၊ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ တရားဝင္စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုလည္း ခံယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈေကာ္မတီသို႔ ဟိုတယ္ငွားရမ္းထားသူ The National Trading Co., Ltd ဒါရိုက္တာ ဦးေဌးေအာင္၏ တင္ျပခဲ့မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဟိုတယ္ငွားရမ္း ထားမႈ ျဖစ္စဥ္အား အဆိုပါေကာ္မတီသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 

၇။    ယခုအခါတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ရသင့္ရထိုက္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား ဆုံးရႈံး မႈမရွိေစေရးအတြက္၊ နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္ ငွားရမ္းခေႂကြးက်န္မ်ားရရွိေရးကို စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဥပေဒအႀကံဉာဏ္မ်ားရယူကာ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိ ပါေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

*****

 

 

Page 1

Page 2 copy

 

 

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၄)ရက္

         MOHT Ministers  News Photo4.6.17 1

  တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းႏွင့္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုမ်ားတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္း၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ The Hotel Royal ACE တြင္ က်င္းပရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ႏွင့္ ဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္ ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ကိုယ္စားျပဳအမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား          ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

    MOHT Ministers  News Photo4.6 .17 2     

ေဆြးေႏြးပဲြတြငျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးေကာ့ေသာင္းႏွင့္ ၿမိတ္ကၽြန္းစု မ်ားတြင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရာ၌   သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားမ်ားကို မေပ်ာက္မပ်က္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္အတြက္ သိရွိထားသင့္ သည္ မ်ား၊ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား၊ ခရီးသြားျမွင့္တင္ဆြဲေဆာင္ရန္နည္းလမ္းမ်ား စသည့္ လုပ္ငန္း     လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ရရွိေစရန္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရည္ရြယ္က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၏ ေရေျမ ေတာေတာင္ သဘာ၀အလွအပမ်ားႏွင့္ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့စရိုက္မ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္  လ်က္ရွိေသာ ခရီးစဥ္ေဒသ တစ္ခုျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ရွိသည့္ ေရေျမသယံဇာတမ်ား၊ ေရေအာက္           သႏၱာ ေက်ာက္တန္းမ်ား၊ရွားပါသည့္ေရေနသတၱ၀ါမ်ိဴးစိတ္မ်ားႏွင့္ အဖိုးတန္သက္ရွိ သက္မဲ့သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို   စနစ္တက်      ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳၾကေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ FAUNA & FLORA INTERNATIONAL မွ Program Coordirater ဦးေဇာ္လြန္းက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုတာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးလာ ေစျခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္   ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ    သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္   အရင္းအျမစ္မ်ားကို မပ်က္စီးေအာင္ကာ ကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ  အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လည္းေကာင္း၊  ၿမိတ္တကၠသိုလ္  အဏၰ၀ါသိပၸံ ဌာနမွ  ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚနန္းျမဟန္က ျမိတ္ကၽြန္းစု၏    သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္   သက္ရိွသက္မဲ့  သဘာ၀     အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါၾကြယ္၀မႈထိန္းသိမ္းေရးနည္း လမ္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြား ၀န္ေဆာင္မႈဖန္တီးေရးဆိုင္ရာမ်ားအေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္ႏွင့္   တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး  ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား   ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးသိမ္းေ၀ တို႕က  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာကိစရပ္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ ျပခဲ့ၾကပါသည္။

၄င္းေနာက္တက္ေရာက္လာၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သိလိုသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျပီး  ျပည္ေထာင္စု    ၀န္ႀကီးႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးတို႔က ျပန္လည္ေျဖၾကားျပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကလိုအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း    သတင္းရရွိပါသည္။

Unicode Version 

   တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ကော့သောင်းနှင့် မြိတ်ကျွန်းစုများတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်း၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ The Hotel Royal ACE တွင် ကျင်းပရာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်နှင့် ဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဦးမြင့်မောင် ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားပြုအမျိုးသား လွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ            ၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး ကော်မတီဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များမြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌနှင့် ညီနောင်အသင်းများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

            ဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကော့သောင်းနှင့် မြိတ်ကျွန်းစု များတွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး           တိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရာ၌    သဘာဝအရင်းအမြစ်များ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားများကို မပျောက်မပျက်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်အတွက် သိရှိထားသင့် သည် များ၊ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များ၊ ခရီးသွားမြှင့်တင်ဆွဲဆောင်ရန်နည်းလမ်းများ စသည့် လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်ချက်များ ရရှိစေရန် ဆွေးနွေးပွဲကို ရည်ရွယ်ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး၏ ရေမြေ တောတောင် သဘာဝအလှအပများနှင့်ဆလုံတိုင်းရင်းသားများ၏ ဓလေ့စရိုက်များ ကြောင့် နိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လျက်ရှိသော ခရီးစဉ်ဒေသ တစ်ခုဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိသည့် ရေမြေသယံဇာတများ၊ ရေအောက်သန္တာ ကျောက်တန်း များ၊ရှားပါသည့်ရေနေသတ္တဝါမျိူးစိတ်များနှင့် အဖိုးတန်သက်ရှိ သက်မဲ့သဘာဝ အရင်း အမြစ်များကို     စနစ်တကျထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးအကြံပြုကြစေလိုကြောင်းဖြင့် အမှာ စကား ပြောကြားပါသည်။

            ထို့နောက် FAUNA & FLORA INTERNATIONAL မှ Program Coordirater ဦးဇော်လွန်းက တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင်  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုတာဝန်ယူမှုရှိသော ခရီးသွား လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးလာ စေခြင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့်   ရှိနှင့်ပြီးသော     သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရင်းအမြစ်များကို မပျက်စီးအောင်ကာ ကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ  အကြောင်းအရာများကို လည်းကောင်း၊  မြိတ် တက္ကသိုလ်  အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ ဌာနမှ  ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်နန်းမြဟန်က မြိတ်ကျွန်းစု သဘာဝအရင်း အမြစ်များ ခေါင်းစဉ် ဖြင့်သက်ရှိသက်မဲ့သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ပေါကြွယ်ဝမှုထိန်းသိမ်းရေးနည်း လမ်းများနှင့် ခရီးသွား ဝန်ဆောင်မှုဖန်တီးရေးဆိုင်ရာများ  အကြောင်းကို လည်းကောင်း ဆွေးနွေးကြ ပါသည်။ ဆက်လက်၍ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဦးမြင့်မောင်နှင့်   တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး  ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ    ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးသိမ်းဝေ တို့က လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု  ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရှင်းလင်းတင် ပြခဲ့ကြပါသည်။

     ၄င်းနောက်တက်ရောက်လာကြသော      လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို သိလိုသည်များကို ဆွေးနွေး မေးမြန်းပြီး            ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးတို့က ပြန်လည်ဖြေကြားပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကလိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

https://www.youtube.com/watch?v=tlX6rWVlYsU

30.5.171

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္

    ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ၾကီးၾကပ္မႈ Myanmar Senses Family Travels & Tours Co.,Ltd ၏စီစဥ္မႈျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ သားဧည့္သည္(၅)ဦးသည္ ေမလ(၉)ရက္ေန႔ တြင္ ၄င္းတို႔၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ တမူးနယ္စပ္ဂိတ္မွ ၀င္ေရာက္လာၿပီး တမူး- ဂန္႔ေဂါ- ေနျပည္ေတာ္- ရန္ကုန္- ျမ၀တီၿမိဳ႕မ်ားအား ၾကည့္ရႈေလ့လာကာ ေမလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ျမ၀တီ နယ္စပ္ဂိတ္မွ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါသည္။

30.5.172
    ထို႔အတူ Osuga Myanmar Travels & Tours Co.,Ltd ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသား ဧည့္သည္(၃) ဦး သည္ ေမလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းတို႔၏ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္(၃)စီးျဖင့္ ျမ၀တီခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ျမ၀တီ- က်ိဳက္ထီးရိုး- ပုဂံ- ဂန္႔ေဂါ- ကေလး - တမူးၿမိဳ႕မ်ားရွိ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအား ၾကည့္ရႈေလ့လာကာ ေမလ(၂၁)ရက္ ေန႔တြင္ တမူးနယ္စပ္ဂိတ္မွ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ ဆက္ လက္ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါသည္။

30.5.173

30.5.174
    ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္လာေရာက္၍ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ အႏုပညာလက္ရာမ်ား၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ သဘာ၀ အလွအပရႈခင္းမ်ား၊ လက္မႈပညာရပ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူေနမႈဓေလ့စရိုက္ မ်ားကို ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္၊ စက္ဘီးယာဥ္တန္း ခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈလည္ပတ္သကဲ့သို႔ ကမၻာလွည့္ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ၊ စင္းလံုးငွားေလယာဥ္၊ ျပည္တြင္း ျမစ္ေၾကာင္း၊ အေပ်ာ္စီးခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္လည္း လာေရာက္လည္ပတ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

Unicode Versions

 

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှု Myanmar Senses Family Travels & Tours Co.,Ltd ၏စီစဉ်မှုဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဧည့်သည်(၅)ဦးသည် မေလ(၉)ရက်နေ့ တွင် ၄င်းတို့၏ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် တမူးနယ်စပ်ဂိတ်မှ ဝင်ရောက်လာပြီး တမူး- ဂန့်ဂေါ- နေပြည်တော်- ရန်ကုန်- မြဝတီမြို့များအား ကြည့်ရှုလေ့လာကာ မေလ(၁၂)ရက်နေ့တွင် မြဝတီ နယ်စပ်ဂိတ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ ပါသည်။

            ထို့အတူ Osuga Myanmar Travels & Tours Co.,Ltd ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် သြစတြေးလျ နိုင်ငံသားဧည့်သည်(၃)ဦးသည် မေလ(၁၈)ရက် နေ့တွင် ၄င်းတို့၏ မော်တော်ဆိုင်ကယ်(၃)စီးဖြင့် မြဝတီချစ်ကြည်ရေးတံတားမှ ဝင်ရောက်လာပြီး မြဝတီ- ကျိုက်ထီးရိုး- ပုဂံ- ဂန့်ဂေါ- ကလေး- တမူးမြို့များရှိ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များအား ကြည့်ရှုလေ့လာကာ မေလ(၂၁)ရက် နေ့တွင် တမူးနယ်စပ်ဂိတ်မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။

            ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ စဉ်ဆက်မပြတ်လာရောက်၍ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ၊ အနုပညာလက်ရာများ၊ ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများ၊ သဘာဝ အလှအပရှုခင်းများ၊ လက်မှုပညာရပ်များနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ လူနေမှုဓလေ့စရိုက်များကို မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးယာဉ်တန်း ခရီးစဉ်များဖြင့် လာရောက်လေ့လာ ကြည့်ရှုလည်ပတ်သကဲ့သို့ ကမ္ဘာလှည့် အပျော်စီးသင်္ဘော၊ စင်းလုံးငှား လေယာဉ်၊ ပြည်တွင်း မြစ်ကြောင်း၊ အပျော်စီးခရီးစဉ်များဖြင့်လည်း လာရောက်လည်ပတ်လျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။

Main Menu

Useful Myanmar Phrases

Auspicious to you all
Mingalar Bad


How are you?
nei kaun: ye. la:


Good morning
mingala nan ne khin: ba


Good evening
kaun: tho: nya. nei khin: ba


Good night/Good Bye
thwa: bi


Thank you
kyei: zu: tin ba de


Thank you very much
kyei: zu: amya: gyi: tin ba de


I cannot speak Myanmar
Myanmar lo matat' bu:


Do you understand?
khamya: na: le tha la:


May I take a photograph?
da' poun yai' lo. ya. mala:


May I use the telephone?
te li hpon: thoun: lo. ya. ma. la:


Where is the restroom?
ein tha be ma shi. tha le:


How much?
be lau' le:


What's that?
e: da ba le:


Very expensive
zei: mya: de


See you again
noun gya. thei: da paw.


Please to meet you.
twei. ya. da wan: tha ba de


Good luck
kan kaun: ba zei


Sorry
sel' mashi ba ne.


Excuse me
thi: khan ba


It's all right.
ya ba de


Yes (Male)
hou' ke khin bya.


Yes (Female)
hou' ke shin.


No
hin. in:


Really?
da ge la:


It's impossible.
ma hpyi' nain bu:


Possibly
hpyi' nain ba de


I beg your pardon (Male)
khin mya (?)


I beg your pardon (Male)
Shin (?)


Can I help you?
ku nyi ba ya. zei


Help!
kegya. ba oun:


Beautifull
hla. lai' ta


I want...
...gyin de


Directions

I want to go...
... go thwa: gyin ba de


Where is...?
...be na: ma le:


Turn left
be be cho:


Turn right
nya be cho:


Straight ahead
te, de. thwa: ba


Stop here
dima ya' ba


Slow down
hpyei: byei:


Be careful
tha di: hta: ba


Be careful, don't drive too fast
tha di: hta: ba: phyie: byei: maun:


Turn back
pyan hie:


Turn back
pyan hie:


How much do I owe you?
be lau' kya. tha le:


Keep the change
maan: ne. daw


Places

Airport
lei zei


Bus Station
ba saka: hma' tain


Railway Station
buda youn


Hotel
hou te


Embassy
than youn:


Hospital
hsei: youn


Clinic
hsei: gan:


Police Station
ye: sa khan:


Post Office
sa dai


Market
zei:


River Boat jetty
thin: baw: zei'


Guest house
e. yei' tha


Restaurant
sa: thau' hsain


Travel Related Links

Association of Southeast Asia NationsASEAN
Association of Southeast Asia Nations
www.aseansec.org


Association of Southeast Asia NationsASEAN
Association of Sou<<4R543W90-=98theast Asia Nations
www.aseansec.org

Pacific Asia Travel AssociationPacific Asia Travel Association
http://www.pata.org/

Myanmar Hotelier Association
Myanmar Hotelier Association

http://www.myanmarhotelier.org



  MTFMyanmar Tourism Federation
  http://www.myanmar.travel/

Search Our Site

Contact Us

Address Information

Building No. (33), Nay Pyi Taw, Union of Myanmar.
Union of Myanmar.

Information

Tel: 95 67 406129, 406130,
406460, 406244
www.myanmartourism.org

Contact Us

mo.moht@mptmail.net.mm
mohtmail@gmail.com
director.information.moht@gmail.com

Connect With Us

 

mobile app

Please download here

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms