Home
Friday February 12, 2016


Latest News

article thumbnail(ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ - ၅ ရက္)    ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပါၾကြယ္လွေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္အလွအပမ်ား၊ အစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ပ်ဴငွာေဖာ္ေရြမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီး သြားဧည့္သည္မ်ားကို...
article thumbnailရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁) ရက္     ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္း တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၀ါးတန္းလမ္းႏွင့္...
article thumbnailhttps://www.youtube.com/watch?v=UFcliYTbo58 ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေဌးေအာင္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂) ရက္ေန႕ ေန႕လည္ပိုင္း ၌  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကန္ရိပ္သာလမ္းရွိ ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပ ေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျခခံခရီးသြား လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ဆိုင္ရာ...
article thumbnailhttps://www.youtube.com/watch?v=-dCCsaw4ITw ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂) ရက္   ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင့္ သဘာဝအေျခခံ ေရေျမေတာေတာင္အလွမ်ိဳးစုံကို ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး ကမၻာ့ယဥ္ ေက်းမႈ ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္၊ အနုပညာလက္ရာရုိးရာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားနွင့္  တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံတုိ႔၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ လူေနမႈဓေလ့စရုိက္မ်ားျဖင့္ကမၻာ့နုိင္ငံ မ်ားၾကားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊...
article thumbnailhttps://www.youtube.com/watch?v=ZPICyGNGHiM ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၉)ရက္ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳ ေပးလွ်က္ရွိရာ ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္...
article thumbnailhttps://www.youtube.com/watch?v=l1r4oavZbGc ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၈)ရက္    ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားတိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အညီ ၄င္းတို႕တည္းခိုေနထိုင္ေသာ ဟိုတယ္မ်ားရွိ ဟိုတယ္၀န္ထမ္းမ်ား အရည္အေသြးျပည္မီစြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ၾကီးဌာနမွ...
More inLatest News  

Find the hotel

 
Hotel Name:
City Name:

Find the tour company

Tour Company Name:
City Name:

Find Tour Guide

 
Name:     
Language:
Myanmar is
Long time ago, old indian had known Myanmar as 'Byama'. The earliest word of Myanmar came out in the area of Bagan especially in Taungoo Ni stone-inscription. In the 15th century, 'Burma' is firstly named by Portuguese who came to trade. Throughout the time of British's colony, English used 'Burma' for Burma ethnicity. Burma is an ethnicity among national races. The word of Myanmar embraces the national races of Kachin, Kayar, Kayin, Chin, Burma, Mon, Rakhine and Shan. It named Myanmar which refer all kinds of race that live together in the Republic of the Union of Myanmar in unity.
( From Myanmar Online Encyclopedia)
travelnaypyitaw

evisa


For Tourist Complaints

Ph: +95-67- 406458, 406061, 406466
+95-1-371286, 252859
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.myanmartourism.org

For your convenience,
please keep in mind this logo

Top DestinationTravel Related Links

Association of Southeast Asia NationsASEAN
Association of Southeast Asia Nations
www.aseansec.org


Association of Southeast Asia NationsASEAN
Association of Sou<<4R543W90-=98theast Asia Nations
www.aseansec.org

Pacific Asia Travel AssociationPacific Asia Travel Association
http://www.pata.org/

Myanmar Hotelier Association
Myanmar Hotelier Association

http://www.myanmarhotelier.org  MTFMyanmar Tourism Federation
  http://www.myanmar.travel/

Useful Myanmar Phrases

Auspicious to you all
Mingalar Bad


How are you?
nei kaun: ye. la:


Good morning
mingala nan ne khin: ba


Good evening
kaun: tho: nya. nei khin: ba


Good night/Good Bye
thwa: bi


Thank you
kyei: zu: tin ba de


Thank you very much
kyei: zu: amya: gyi: tin ba de


I cannot speak Myanmar
Myanmar lo matat' bu:


Do you understand?
khamya: na: le tha la:


May I take a photograph?
da' poun yai' lo. ya. mala:


May I use the telephone?
te li hpon: thoun: lo. ya. ma. la:


Where is the restroom?
ein tha be ma shi. tha le:


How much?
be lau' le:


What's that?
e: da ba le:


Very expensive
zei: mya: de


See you again
noun gya. thei: da paw.


Please to meet you.
twei. ya. da wan: tha ba de


Good luck
kan kaun: ba zei


Sorry
sel' mashi ba ne.


Excuse me
thi: khan ba


It's all right.
ya ba de


Yes (Male)
hou' ke khin bya.


Yes (Female)
hou' ke shin.


No
hin. in:


Really?
da ge la:


It's impossible.
ma hpyi' nain bu:


Possibly
hpyi' nain ba de


I beg your pardon (Male)
khin mya (?)


I beg your pardon (Male)
Shin (?)


Can I help you?
ku nyi ba ya. zei


Help!
kegya. ba oun:


Beautifull
hla. lai' ta


I want...
...gyin de


Directions

I want to go...
... go thwa: gyin ba de


Where is...?
...be na: ma le:


Turn left
be be cho:


Turn right
nya be cho:


Straight ahead
te, de. thwa: ba


Stop here
dima ya' ba


Slow down
hpyei: byei:


Be careful
tha di: hta: ba


Be careful, don't drive too fast
tha di: hta: ba: phyie: byei: maun:


Turn back
pyan hie:


Turn back
pyan hie:


How much do I owe you?
be lau' kya. tha le:


Keep the change
maan: ne. daw


Places

Airport
lei zei


Bus Station
ba saka: hma' tain


Railway Station
buda youn


Hotel
hou te


Embassy
than youn:


Hospital
hsei: youn


Clinic
hsei: gan:


Police Station
ye: sa khan:


Post Office
sa dai


Market
zei:


River Boat jetty
thin: baw: zei'


Guest house
e. yei' tha


Restaurant
sa: thau' hsain


Contact Us

Ministry of Hotels and Tourism

Building No. (33), Nay Pyi Taw,
Union of Myanmar.
Tel: 95 67 406129, 406130, 406460, 406244
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.myanmartourism.org

Latest News

Tourist Information